Regulamin Pomorskiej Gali Energetyki

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Pomorskiej Gali Energetyki (zwane dalej: Galą) mają zastosowanie wobec Uczestników Pomorskiej Gali Energetyki, która odbędzie się w dniu 19 października 2018 r., w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Gali, płatności oraz zasady organizacyjne, a w tym prawa i obowiązki Uczestników.

1.2. Organizatorem Gali jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk ul. Rajska 6.

1.3. Gala zaplanowana jest na 19 października. Szczegółowy harmonogram wraz z jej programem oraz listą partnerów i prelegentów będzie znajdował  się na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: http://gala.sep.gda.pl.

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konferencji.

1.5. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Gali, w przypadku gdy nie uiścił on opłat.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Gali jest rejestracja uczestnika. Rejestracja oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.  Przed dokonaniem rejestracji każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

2.2. Rejestracja dokonywana jest drogą elektroniczną. Uczestnik wysyła Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://gala.sep.gda.pl. Po wysłaniu formularza Organizator w ciągu 7 dni roboczych dokona weryfikacji poprawności podanych danych.

2.3. Kolejno organizator poinformuje o pełnej rejestracji Uczestnika oraz sposobie zapłaty lub też o braku dostępnych miejsc na Galę.

2.4. Pełna rejestracja udziału w Gali jest jednoznaczna z obowiązkiem do dokonania płatności za wybrany typ uczestnictwa w Gali.

2.5. Opłata za udział w Gali uzależniona jest od wybranego rodzaju uczestnictwa i wynosi:

 1. a) dla członka SEP Oddział Gdańsk oraz maksymalnie jednej osoby towarzyszącej– 96 zł brutto (dziewięćdziesiąt sześć złotych brutto),
 2. b) dla pozostałych osób – 180 zł brutto (sto osiemdziesiąt złotych brutto).

2.6. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Gali oraz koszty powrotu.

2.7. Sposób płatności. Jedynym sposobem płatności jest płatność wykonana przelewem bankowym. Informacje o numerze konta bankowego, na które należy dokonać przelewu wraz z jego tytułem, zostaną przesłane do Uczestnika drogą mailową po weryfikacji danych i dostępności miejsc na Galę.

 1. REZYGNACJA Z UDZIAŁU, ZMIANA DANYCH

3.1. Rezygnacja

 1. a) w przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w Gali co najmniej 21 dni przed wydarzeniem po uprzedniej rejestracji, nastąpi zwrot wpłaconej kwoty, w innym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty.
 2. b) jeżeli Uczestnik decyduje się na rezygnację zobowiązany jest poinformować Organizatora stosownym emailem na adres: gala@sep.gda.pl.
 3. c) zwrot wpłaconej kwoty może nastąpić maksymalnie do 30 października 2018r.

3.2. Bezpłatna zmiana nazwiska osoby uczestniczącej w konferencji jest możliwa jedynie w przypadku wysłania stosownego maila na adres Organizatora (gala@sep.gda.pl). Organizator w ciągu 48 godzin odpowie na maila, co jest wiążącym i ostatecznym stanowiskiem Organizatora. Informacja musi być dostarczona do Organizatora najpóźniej do 17.10.2018r.

3.3. W przypadku odwołania Gali z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo 100% zwrotu uiszczonej opłaty za uczestnictwo.

3.4. Rejestracja udziału w Konferencji oraz zgłoszenia Uczestników przyjmowane są od dnia 22 sierpnia 2018 r. Organizator zastrzega, że liczba uczestników jest ograniczona. W przypadku sprzedaży całej puli dostępnych miejsc dla wybranych typów uczestników (pkt.2.5) Organizatorzy zobowiązują się poinformować o tym fakcie droga mailową lub komunikatem na stronie www Gali.

 1. ZASADY ORGANIZACYJNE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Konferencje Uczestnikom:

 1. a) nietrzeźwym, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji

psychotropowych;

 1. b) którzy swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla innych Uczestników;
 2. c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników,

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Gali.

4.3. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Gala, a w szczególności stosować się do zaleceń personelu obiektu, w którym odbywa się Gala.

4.4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Gala.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Rejestracja uczestnictwa w Gali stanowi jednocześnie wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będącego osobą fizyczną przez Organizatora, jedynie na potrzeby związane z rejestracją uczestnictwa w Gali (zawarcia umowy uczestnictwa), dokonania płatności oraz w celach marketingowych, na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w tym w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).

5.2. Organizator zapewnia, ze każdy Uczestnik jest uprawniony do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 – tekst jednolity) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Wszelkie żądania związane z ochroną danych osobowych należy przesyłać na adres: gala@sep.gda.pl.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Przebieg Gali zostanie utrwalony przez Organizatora poprzez stworzenie zapisu audiowizualnego oraz fotograficznego. Przebieg Konferencji może być filmowany oraz fotografowany.

6.2. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w Gali jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody do wykorzystania jego wizerunku do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Gali, oraz wtedy, gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia. Uczestnik wyraża zgodę na: rejestracje swojego głosu, nagrywanie swojej osoby, umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w Gali.

6.3. Prawo do korzystania i rozporządzania materiałami powstałymi w trakcie Gali i materiałami zarejestrowanymi, w których prezentowana jest osoba Uczestnika, przechodzą na Organizatora i mogą być wykorzystywane w sposób nieograniczony zarówno do celów własnych oraz komercyjnych w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą Internetu.

6.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2018 r.

6.5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu.

6.6. Treść́ Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem:

http://gala.sep.gda.pl .

 

Kontakt

Telefon: 
604 738 866
E-mail: 
gala@sep.gda.pl

Organizator

SEP O. Gdańsk
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk
tel. 58 301 49 24
sep@sep.gda.pl
www.sep.gda.pl